Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zakład Urządzeń Lakierniczych i Budownictwa Technicznego “TECH-MAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, reprezentowaną przez Pol Zbigniew.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem współpracy, zawierania i wykonywania umów, przesyłania powiadomień o realizacji umów sprzedaży, zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą , na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług jak i innych celach wskazanych w pkt. 2 powyżej;
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy;
7) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;